Başlangıç / Hakkımızda

Hakkımızda

gif_dGİFDER (Girişimci Fikirler Derneği),memleket meselelerine hassasiyet duyan, sosyal sorumluluk billinci yüksek bireylerin, ortak iradesi ile evvela İstanbul ili ve makro planda Türkiye için siyasal,iktisadî,sosyal ve kültürel mecralarda girişimci ruh, yenilikçi fikirler ve kanaat oluşturmak, projeler geliştirmek, bu doğrultuda faaliyetler düzenlemek amaç ve misyonu ile 25 Aralık 2013 tarihinde kurulmuştur.

GİFDER, kamu yararına çalışan,gönüllü bir sivil toplum ve düşünce kuruluşu olarak,evrensel insan hakları ve hukuk referansı,tarihi-kültürel kimlik ve genetik yapısı,jeo-stratejik ufku ile güçlü ve büyük Türkiye vizyonu için çaba gösterir.

Bu minvalde bölgesel ve ulusal potansiyelleri değerlendirmek,yaşam kalitesini sürekli artırmak,fayda sağlamak ve değer yaratmak,ortak iyi ve ortak aklın inşaasına katkı sunmak,toplumsal düzen,refah ve barışın oluşum ve yaygınlaştırılması için çalışır.

Fikir,girişim ve inanç hürriyeti,özgürlükçü ve katılımcı demokrasi standartizasyonu,AB normlarına entegrasyon için her türlü partizan,hizip,fraksiyon,dar ve alt kimlik kaygılarından uzak olarak tahlil,tetkik ve muhakeme ettiği hususlarda, oluşturduğu ve geliştirdiği bilimsel bilgi,akılcı çözüm,geleceğe yönelik projeksiyonu,derinlikli ve çok boyutlu fikri stratejileri,telakki,kanaat ve tavsiyeleri karar mekanizmalarına,mülkî ve idarî amirlere,kamuoyuna doğrudan ve enformasyon aracılığı ile iletir ve takipçisi olur.